Source code for sfepy.scripts.gen_mesh_prev

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Mesh Preview Generator.

Examples
--------

$ ./script/gen_mesh_prev.py meshes/2d/
"""
from __future__ import print_function
from __future__ import absolute_import
from argparse import ArgumentParser, RawDescriptionHelpFormatter
import sys
sys.path.append('.')
import os
import vtk
from sfepy.discrete.fem import Mesh

[docs]def gen_shot(vtk_filename, png_filename): """ Generate PNG image of the FE mesh. Parameters ---------- vtk_filename : str The input mesh filename (file in VTK format). png_filename : str The name of the output PNG file. """ reader = vtk.vtkUnstructuredGridReader() reader.SetFileName(vtk_filename) reader.Update() bnd = reader.GetOutput().GetPoints().GetBounds() surface0 = vtk.vtkDataSetSurfaceFilter() surface0.SetInput(reader.GetOutput()) surface0.Update() if abs(bnd[5] - bnd[4]) > 1.0e-12: tr = vtk.vtkTransform() tr.RotateWXYZ(45,1,1,1) trFilter = vtk.vtkTransformPolyDataFilter() trFilter.SetTransform(tr) trFilter.SetInputConnection(surface0.GetOutputPort()) trFilter.Update() surface = trFilter else: surface = surface0 ca,cb = surface.GetOutput().GetCellData().GetScalars().GetRange() lut = vtk.vtkLookupTable() lut.SetHueRange(0.667, 0.667) lut.SetSaturationRange(0.0, 1.0) lut.SetValueRange(0.8, 1.0) lut.SetAlphaRange(1.0, 1.0) lut.SetTableRange(ca,cb) gf = vtk.vtkGraphicsFactory() gf.SetOffScreenOnlyMode(1) gf.SetUseMesaClasses(1) ifa = vtk.vtkImagingFactory() ifa.SetUseMesaClasses(1) mapper = vtk.vtkPolyDataMapper() mapper.SetLookupTable(lut) mapper.SetScalarRange(ca,cb); mapper.SetInput(surface.GetOutput()) mapper.SetScalarModeToUseCellData() actor = vtk.vtkActor() actor.SetMapper(mapper) mapper2 = vtk.vtkPolyDataMapper() mapper2.SetInput(surface.GetOutput()) actor2 = vtk.vtkActor() actor2.SetMapper(mapper2) actor2.GetProperty().SetRepresentationToWireframe() ren = vtk.vtkRenderer() renWin = vtk.vtkRenderWindow() renWin.SetOffScreenRendering(1) renWin.AddRenderer(ren) ren.AddActor(actor) ren.AddActor(actor2) renWin.Render() image = vtk.vtkWindowToImageFilter() image.SetInput(renWin) image.Update() base, _ = os.path.splitext(vtk_filename) writer = vtk.vtkPNGWriter() writer.SetFileName(png_filename) writer.SetInput(image.GetOutput()) writer.Write()
[docs]def main(): parser = ArgumentParser(description=__doc__, formatter_class=RawDescriptionHelpFormatter) parser.add_argument('mesh_dir') options = parser.parse_args() mesh_dir = options.mesh_dir mesh_files = [] for (dirpath, dirnames, filenames) in os.walk(mesh_dir): for ii in filenames: _, ext = os.path.splitext(ii) if ext.lower() in ['.mesh', '.vtk']: mesh_files.append(dirpath + os.path.sep + ii) for ii in mesh_files: base, ext = os.path.splitext(ii) fname_out = base + '.png' if ext == '.mesh': fname_in = 'aux.vtk' mesh = Mesh.from_file(ii) mesh.write(fname_in, io='auto') else: fname_in = ii print(('writing %s...' % fname_out)) gen_shot(fname_in, fname_out)
if __name__ == "__main__": main()